Domů

Chcete-li přispět k pestrému životu pod oblouky viaduktu svou kavárnou, restaurací, bistrem, studiem, dílnou, salonem nebo galerií, neváhejte nás kontaktovat.

Předpokládané zahájení  nového života pod viaduktem – léto 2022

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě  výjimečného veřejného prostoru jsme byli oceněni  mimořádnou cenou Karlín Group.

“Výsledky práce architektů, kteří svá díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, můžeme nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech typologických druhů i stavby speciální, např. technologické. Mimořádný význam pro současnou společnost mají také úpravy krajiny a tvorba veřejného prostoru.”  – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/leto-pod-viaduktem/?awards=1

Projekt Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je dlouhodobý projekt CCEA MOBA, který se věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. Zastřešuje sérii aktivit a menších projektů vedoucích ke zkvalitnění městského prostoru v okolí karlínského viaduktu, mezi nimi také Léto pod viaduktem 2016.

Na projekt se architekti z CCEA MOBA – iniciátoři – zaměřují od roku 2013, kdy byl investorem SŽDC představen projekt rekonstrukce mostu. Připravovaná rekonstrukce bude mít hlavně technický charakter, soustřeďuje se na železniční trať a původně ani okrajově nepočítala s možností proměny a využití prostoru okolo stavby. Naším záměrem bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a ověřit způsoby, jak ho začlenit do městského života. Karlínský viadukt je jednou z nejvýznamnějších technických staveb České republiky a je druhým nejstarším mostem v Praze. Do roku 1920 byl také nejdelším kamenným mostem v Evropě.

Jednotlivá jednání mezi veřejným sektorem (zástupci hl. města Prahy, MČ Prahy 8, SŽDC) vyústila v intervenci přímo na místě, která testovala dopad na lokalitu a komunikovala nové možnosti využití oblouků s obyvateli. Veřejný prostor „pod mostem“ si oblíbili nejen místní obyvatelé, ale také lidé, kteří nedaleko pracují, a turisti. Vznikl zde prostor zejména pro relaxaci, ale také pro sport,  hudební, divadelní a další představení. Program vytvářeli přímo obyvatelé Prahy. CCEA MOBA současně  představilo vizi, která cílí proměnit prostory pod oblouky mostu trvale – v bistra, řemeslné dílny, galerie a ateliéry – a podpořit tak drobnou produkci a kreativitu, která je základem DNA Karlína.

Díky projektu Léto pod viaduktem se podařilo dojít ke shodě nad novým využitím jak mezi veřejnou sférou, tak mezi místními obyvateli. Proměna viaduktu se tak dostala do dalších fází příprav ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a IPR Praha – s perspektivou realizace ke konci rekonstrukce probíhající 2017–2020. Léto pod viaduktem dokazuje, že architekt je schopen současně v roli občana, kterému není jeho okolí lhostejné, iniciovat proměnu třeba i stavby o velikosti jednoho kilometru.

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je hledáním cesty, jak může kreativní aktivita přispět ke zlepšení města.

Park Viadukt
Při vnější straně libeňské větve viaduktu ponecháváme triangl se stromy a využíváme jeho přírodního charakteru k vytvoření parku s plnohodnotným využitím. Reorganizací dopravy propojujeme park s aktivitami pod oblouky. Karlín tak získá další možnost pro pobyt v zeleni. Navíc se jedná o prostor, který opět navazuje na historii a připomíná, že těleso viaduktu bylo postaveno do volné krajiny. Park se také stává spojnicí mezi Karlínem a Vítkovem, vedoucí po stezce z Trocnovské ulice.

U Kasáren
Mírným navýšením před prostorem viaduktu se snažíme vymezit vůči poměrně rušné přilehlé komunikaci, abychom docílili patřičné míry klidu pro předzahrádky kaváren, galerií a obchůdků umístěných v obloucích. Daný prostor skýtá aktivní provoz s přihlédnutím k revitalizaci historicky významné stavby kasáren, kterou přebírá do svého majetku Ministerstvo spravedlnosti.

Divadelní náměstí
Prostor, který je vytvořen větvením viaduktu, vnímáme jako velmi výrazný. V budoucnu by se o něm mělo uvažovat jako o veřejném prostoru sloužícímu pro představení či jiné aktivity napojené na instituci blízkého Hudebního divadla Karlín. Přístup by byl zajištěn skrze volné oblouky po straně divadla. Tuto lokalitu zpracováváme ve třech variantách s využitím prostoru mezi budovou divadla a viaduktu, s využitím prostoru mezi oběma rameny viaduktu – v místě větvení navrhujeme náměstí, které je možno i zastřešit pro celoroční provoz: představení, trhy, místo pro setkávání.

Negrelliho náměstí
Negrelliho náměstí vidíme jako ústřední prvek společenského života, jehož potenciál už byl prokázán prostřednictvím testovací akce. Tento prostor vnímáme jako „měkký“, nepříliš formální, navazující na původní krajinný charakter v okolí viaduktu. Pobytové plochy volíme vysypané mlatem. Stávající vegetaci se snažíme v maximální míře uchovat a doplňujeme ji souvislým stromořadím mezi parkovacími stáními.


Karlínská brána
Hlavní vstup do Karlína reprezentuje křížení viaduktu a ulice Sokolovské, hlavní komunikační páteře této městské části. V daném místě maximálně zklidňujeme dopravu, podporujeme pěší a vytváříme podmínky pro reprezentativní nástup do Karlína.

Jeruzalémský ostrov
Větší dimenze oblouků, které v minulosti sloužily pro podjezd vlaků z Denisova nádraží do Karlína, umožňuje umístění plošně náročnějších a rozsáhlejších provozů. Dva oblouky necháváme otevřené tak, abychom zpřístupnili plánované náměstí v rámci projektu Vienna Insurance Group ČR.

Typologie
Architektonická studie je zpracována s vědomím, že se jedná o kulturní památku a že není možné nové konstrukce do mostního tělesa jakkoliv kotvit. Podporujeme co největší transparentnost prostor, uzavírání jednotlivých oblouků bude proto řešeno plně prosklenými samonosnými stěnami. Veškeré pískovcové stěny musejí zůstat po celou dobu užívání vizuálně kontrolovatelné a přístupné. Proto jsme vyvinuli systém samonosných skleněných fasád, které budou kotvené do vlastního základu, nezávislého na stávající konstrukci viaduktu. Dalším důležitým prvkem je zajištění tepelné pohody v prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifické prostory, navrhujeme používat minimální doporučené teploty pro pobytové místnosti, přičemž se žádná část pod mostem nebude temperovat na teplotu vyšší než 18,5° C. Aby v důsledku rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem nedocházelo k rozrušování pískovce, bude ve stycích stávajícího pískovce a nové fasády vytvořen předělový pás. Ten zajistí rozložení rozdílů mezi venkovní a vnitřní teplotou na větší vzdálenost v hmotě materiálu, čímž se omezí negativní vliv rozdílu teplot a předejde se praskání pískovce. Čelní fasáda je řešena tak, že do středního pásu jsou zabudovány veškeré rozvody a instalace.