CO JSME JIŽ UDĚLALI

Projekt viadukt je v současné době těsně před druhou fází – trvalé využití oblouků. V roce 2021 byla vypracována realizační dokumentace stavby, která nyní čeká na schválení. K současnému stavu vedla cesta mnoha jednání a schvalovacích procesů.

    2023

Duben

4. 4. – Jednání s panem radním pro majetek Adamem Zábranským.

Květen

17. 5. – Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 – oznámení o zahájení společného řízení.

Červen

16. 6. – Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 schvaluje stavební záměr Negrelliho viadukt a revitalizaci jeho okolí – pilotní oblouk 036 Praha, Karlín, Negrelliho viadukt

Srpen

4. 8. – STRABAG a.s. zahajuje stavební práce prvního oblouku Negrelliho viaduktu.

17. 8. – Jednání Viadukt a.s. se zástupcem radního Adama Zábranského, Petra Hlaváčka, Zdeňka Hřiba a vedení TCP a.s. ohledně provozu Negrelliho viaduktu.

Září

12. 9. – MOBA studio s.r.o. předalo dokumentaci pro výběr dodavatele na interiér zkušebního oblouku TCP a.s.

Říjen

2. 10. – TCP a.s. vyhlašuje výběrové řízení na Negrelliho viadukt a revitalizaci jeho okolí, etapa ET002 – vybavení interiéru pilotního oblouku č. 036.

2022

5. 9. – Odbor územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 – výzva Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., kterou zastupuje STRABAG a.s. a VIS, a.s. k doplnění projektové dokumentace

2021

Květen

4. 5. – Jednání Viadukt a.s. s vedením TCP a.s. ohledně parametru budoucího provozu.

24. 5. – Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 vydává rozhodnutí o umístění stavby „Zasíťování oblouků Negrelliho viaduktu” v Praze, Karlíně.

Oficiální dokončení rekonstrukce viaduktu, včetně jejího předání objednateli – Správě železnic, a.s.

Červen

24. 6. – STRABAG a.s. objednává u MOBA studio s.r.o. zpracovaní projektové dokumentace.

15. 6. – Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, a .s. podepsala smlouvu se STRABAG, a.s. na realizaci akce „Negrelliho viadukt – revitalizace okolí, č. akce 1000109″, v rámci které se má realizovat mock-up prvního oblouku. Oblouk č. 36 leží na rohu ulic Sokolovská a Prvního pluku.

Září

3. 9. – Společnost TCP, a.s. zpracovala první návrh Negrelliho viaduktu.

2020

Leden

29. 1. – předložení návrhu na radu hl. m. Prahy s následujícím odůvodněním:

Dne 24. 6. 2019 usnesením č. 1342 schválila Rada hl. m. Prahy koncepční studii „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město“, která je v současnosti v projektové přípravě. Předpokládané ukončení rekonstrukce ze strany SŽDC  je stanoveno na listopad 2020, kdy dojde k předaní staveniště hl .m. Praha, které následovně s investiční akcí „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město“  navázalo na současnou rekonstrukci Negrelliho viaduktu.

S ohledem na součást schválené koncepční studie je i hledaní formy ekonomické soběstačnosti provozu, ovšem ne za cenu komercializace provozu, je nutné pro budoucí provoz najít odpovídající právní formu, která zajistí programovou nezávislost. Bohužel stávající formy, kterým disponuje hl. m Praha, ať je to přímá správa městem skrze HOM nebo akciová společnost města TCP a.s., povedou v dlouhodobé perspektivě při volebních cyklech ke komercializaci lokality, kterou ovšem rychle se rozvíjející Karlín těžko unese a město se bude muset podílet na dalším oslabování sociálních různorodostí, gentrifikace. Na stávající gentrifikaci Karlína se podílejí nebo podíleli zejména soukromí investoři a je nutné, aby město hrálo roli spíše subjekt, který tento nastavený trend bude vyvažovat, než mu přidávat.

Z dosavadních činností města je zřejmé, že na jednotlivé subjekty, které májí ve správě majetek, ať je to uvedení HOM nebo TCP a.s. je vytvářeno tak, aby pronájmy byly co největší a konkurovaly komerční sféře, což může v případě Negrelliho Viaduktu ohrozit kvalitu celého projektu a věrohodnost města vůči obyvatelům Karlína, kteří se shodli,  že okolí Viaduktu má být kreativním místem dle schválné studie.

Rada bod neprojednala.

Červen

11. 6. – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje založení ústavu Kreativní Praha z. ú. pod číslem 2M/38.

Červenec

13. 7. – Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy spolu s Národním památkovým ústavem stanovuje podmínky pro realizaci koncepční studie „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město”, schválenou hlavním městem Prahou.

Říjen

4. 10. – Viadukt a.s. zpracovává ekonomickou studii a ceny nájemného, kterou poskytuje hl. m. Praha.

2019

Červen

Rada hlavního města Prahy schvaluje koncepční studii „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město”

Červenec

24. 7. – Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1342 schvaluje koncepční studii „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město“ uvedenou v příloze jako podklad pro navazující projektovou přípravu investiční akce „Úpravy okolí Negrelliho viaduktu“.

2018

Leden

IPR poskytl podporu projektu.

Únor

Jednání HOM ohledně formy budoucí spolupráce.

Březen

26. 3.  – Jednání s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou o zajištění neprofitního ziskového provozu Viaduktu.

Duben

23. 4. – Jednání s náměstkyní primátorky hl. m. Prahy Petrou Kolínskou o zajištění neprofitního ziskového provozu Viaduktu.

30. 4. – Jednání se zástupkyní ředitele Magistrátu hl. m. Praha Ing. Zdenou Javornickou o založení subjektu složeného z hl. m. Prahy, SŽDC a Viaduktu z.s. k zajištění neprofitního ziskového provozu Viaduktu.

Květen

Rada hlavního města Prahy schvaluje změnu pozemku mezi SŽDC, a.s. a hl. m. Prahou.

Říjen

22. 10. – Jednaní s paní ředitelkou Muzea hl. m. Prahy – PhDr. Zuzanou Strnadovou o začlenění Negrelliho Viaduktu do správy Muzea.

2017

Srpen

SŽDC, a.s. zahajuje rekonstrukci konstrukce a kolejí viaduktu. Po dokončení rekonstrukce se má viadukt stát spojnicí mezi centrem Prahy a letištěm. SŽDC, a.s. se v rekonstrukci zaměřuje na technické zlepšení konstrukce. Stavba má být dokončena do roku 2021. Foto zde.

V rámci mezinárodního projektu ARTECITYA byla vydána kniha ukazující sedm iniciačních projektů v Evropě. V publikaci byla prezentována časová osa projektu a návod na aktivaci veřejných prostor v jiných městech.

Říjen

Rada MČ Praha 8 schválila studii Negrelliho viadukt.

Prosinec

19. 12. – Jednání se Správou železniční dopravní cesty.

19. 12. – Jednání s náměstkyní primátorky hl. m. Prahy Petrou Kolínskou o založení ústavu Viadukt, který spolu založily hl. m. Praha, SŽDC a Viadukt.

2016

Září

26. 9. – Prezentace architektonické studie Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město na adrese Karolíny Světlé 31.

 

ŽIVOT POD OBLOUKY

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je dlouhodobým projektem CCEA, který se od roku 2012 věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. V rámci projektu bylo uspořádáno mnoho akcí, které měly za cíl upozornit a ověřit potenciál Negrelliho viaduktu a jeho začlenění do městského života.
Po úspěšném dokončení ověřovací fáze, bylo v souvislosti s celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno vybudování trvalých prostor v obloucích karlínského viaduktu. O této fázi projektu se můžete dočíst zde.

 

2016

SIMPOZIUM VIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

Na podzim roku 2016 se pod záštitou tehdejší primátorky Prahy Adriany Krnáčové odehrálo Sympozium viadukt – Příležitost pro kreativní město. Na akci vystoupili Gerry Schwitter z Curychu, architektka Silja Tillner z Vídně a zástupci vedení správce pařížského viaduktu – společnosti Semaest, kteří představily transformace a provozy zahraničních viaduktů. Jejich vstupy doplnili Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA MOBA, kteří představily architektonicko-urbanistickou studii pro pražský Negrelliho viadukt.

 

LÉTO POD VIADUKTEM

Akce, která na několik měsíců (červenec–říjen) změnila parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné prostředí k trávení volného času. CCEA spolu s partnery zkvalitnilo tento zanedbaný veřejný prostor a spolu s těmi, kteří pod oblouky viaduktu zavítali, otestovalo jeho zapojení do kvalitního městského života. Díky nové aktivní náplni se zvýšila neformální kontrola místa a bezpečnost v okolí. Léto pod viaduktem v sobě zahrnulo dočasný provoz několika rekreačních sportovišť a denního bistra s půjčovnou sportovního náčiní. Zároveň nabídlo bohatý kulturní program. Příjemný letní mix pro ty, kteří tráví prázdniny ve městě.

 

2015

OPEN HOUSE PRAHA

16. 5. 2015 se v rámci mezinárodní akce s názvem Open House Praha dočasně otevřel veřejnosti jeden z oblouků Negrelliho viaduktu. Bývalé místo výkupu sběrných surovin se tak pod taktovkou CCEA MOBA proměnilo v minivýstavní prostor ukazující minulost, současnost a budoucnost viaduktu.

 

VÝZKUM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA EKONOMICKÉHO INSTITUTU CERGE

Sympozium Metamorfózy viaduktů v evropských městech uspořádala architektonická kancelář CCEA MOBA 15. 1. 2015 spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa. Sympozium soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Jednalo se o vůbec první společné setkání všech zúčastněných; podařilo se tak nastavit nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti. Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu. Na oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru se shodly všechny zúčastněné strany.

 

DISKUZE SE SOUSEDY

14.1. 2015 se v salonku Karlínského spektra z iniciativy CCEA MOBA uskutečnila interaktivní diskuze se sousedy karlínského viaduktu s cílem pobavit se s Karlínskými o tom, jak by podle nich měly tyto prostory v budoucnu vypadat a co by se v nich mělo odehrávat. Tohoto setkání se zúčastnili také pedagogové a studenti architektury z TU Berlín, kteří se souběžně tématu využití Negrelliho viaduktu věnovali. Výsledek diskuze byl následně prezentován na sympoziu zástupcům Prahy a městských částí, vlastníkům pozemků a staveb a příslušným úředníkům.

 

2014

SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY TU BERLÍN

Skupina dvanácti studentů pracovala v zimním semestru 2014/15 na výzkumném projektu Mutating Infrastructure, který se zabýval transformací Negrelliho viaduktu v Praze. Práce probíhala pod patronátem Institutu udržitelného plánování a urbanismu CHORA City & Energy, TU Berlin. Studenti se v listopadu zúčastnili workshopu na škole architektury ARCHIP v Praze. Na jaře 2015 představili na závěrečných kritikách své návrhy.

 

2013

TRAŤ GALERIÍ

Jedno z prvních oživení oblouků Negrelliho viaduktu zorganizovala CCEA MOBA v září 2013. Akce s názvem Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt svedla dohromady pražské galerie, kurátory, umělce a obyvatele Karlína. Prostory oblouků poskytly zázemí pro koncerty, projekce, bar, dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská vystoupení. Záměrem tohoto projektu bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a začít ověřovat možnosti, jak jej začlenit do městského života, přímo v terénu. Ke spolupráci byly pozvány výrazné pražské galerie: A. M. 180 gallery, MeetFactory, Drdova gallery, Galerie Ferdinanda Baumanna, Galerie Patricia Milano, Divus, centrum pro současné umění FUTURA, Galerie NTK, Tranzitdisplay a mnoho dalších aktérů.
Akce vzbudila značnou mediální pozornost a po jednání s představiteli magistrátu dal odbor správy majetku na naše doporučení sjednotit všechny pozemky pod oblouky pod správu hlavního města Prahy.

 

2012

PROJEKT SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), do jejíhož majetku karlínský viadukt patří, oznámila na konci roku 2012, že se chystá zahájit práce na spojení Masarykova nádraží s letištěm. Celá akce má přitom začít opravou Negrelliho viaduktu – toto byl první impuls a začátek celého projektu. SŽDC již od této doby postupně vypovídá stávající nájemní smlouvy. Pečlivě připravená rekonstrukce, kterou pro SŽDC zpracovává SUDOP, původně nepočítala s využitím prostorů pod oblouky mimo jiné také z důvodu komplikovaných majetkových vztahů v území. Jsme rádi, že se nám podařilo během uplynulých let navázat spolupráci, pomoci narovnat vlastnictví pozemků v území a otevřít společnou diskusi.